Liên hệ


    CÔNG TY COZIN

 

COZIN – Công ty TNHH Một Thành Viên Ghome
   Địa chỉ  Bình Xuyên , Vĩnh Phúc , Hà Nội
   Điện thoại  0210 00000/ 0210 11111111
   Fax  0210 12345
   Email  Cozin@cozin.com.vn
Văn phòng đại diện
   Địa chỉ  Bình Xuyên , Vĩnh Phúc , Hà Nội
   Điện thoại  0210 00000/ 0210 11111111
   Fax  0210 12345
   Email  vphanoi@cozin.com.vn
Phòng kinh doanh
    Kinh doanh bông trần  12444366  Kinh doanh1@cozin.com.vn
    Kinh doanh bông tầm  14325522  Kinh doanh2@cozin.com.vn
Phòng kinh doanh
    Dự án 1 12444366  phongduan1@cozin.com.vn
    Dự án 2 14325522  phongduan2@cozin.com.vn

 

Bạn có thể gửi trực tiếp bằng cách điền thông tin gửi cho chúng tôi theo mẫu dưới đây,
chúng tôi sẽ trả lời cho bạn !

 

Họ tên:*

Địa chỉ

Điện thoại/fax:*

Email:*

Tiêu đề:*

Yêu cầu:*